Pháp Hạnh Đầu Đà

PHÁP HẠNH ĐẦU ĐÀ Danh từ đầu đà âm từ chữ Pāḷi: “Dhataṅga” nghĩa là dẹp được những phiền não, loại trừ được những phiền não. Hành giả thọ pháp hạnh đầu đà là người ít tham muốn, biết tri túc, hoan hỷ ở nơi thanh vắng, không sống chung đụng với nhiều người, cố gắng tinh tấn tạo mọi […]

Read more

Tôn-giả Đại-Ca-Diếp và Hạnh Đầu-Đà

Nhập – đề. Sau ngày thành đạo dưới cội cây Bồ-đề bên bờ sông Ni-liên-thiền, Đức Phật lên đường hướng về miền Nam, tìm gặp các anh em ông Kiều-trần-như là những người bạn-đạo cũ, để thuyết-giảng cho họ nghe Chánh-pháp. Lời mở đầu của Đức Phật trong Kinh Chuyển-Pháp-Luân, tại vườn Lộc-Uyển, được ghi lại như sau: “…Tại đấy, […]

Read more