Đức Phật tế độ vua Tịnh Phạn

Đức Phật tế độ vua Tịnh Phạn

Vua Tịnh Phạn Muốn Gặp Đức Phật. Hay tin Đức Phật đang ngự tại thành Rajagaha (Vương Xá) và đang truyền bá Giáo Pháp, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) càng nóng lòng muốn gặp người con trí tuệ. Chín lần liên tiếp, đức vua truyền lệnh cho chín vị sứ thần đến triệu thỉnh Đức Phật về Kapilavatthu (Ca Tỳ La […]

Read more