Đức Bồ Tát toàn thắng Ác Ma Thiên

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHẤT ÐỨC BỒ TÁT TOÀN THẮNG ÁC MA THIÊN -ooOoo- Ðức Bồ Tát đã toàn thắng Ác Ma Thiên có quyền lực bậc nhất, do nhờ 30 pháp hạnh ba la mật tròn đủ. Trong Tăng Chi bộ kinh (Anguttaranikàya, Catukkanipàta, kinh Pannatisutta), Ðức Phật dạy có bốn chúng sinh được chế định là bậc siêu […]

Read more