Điểm xúc chạm đề mục hơi thở trong Đạo Vô Ngại Giải

Điểm xúc chạm đề mục hơi thở trong Đạo Vô Ngại Giải

[Tỷ dụ Lưỡi Cưa] Dấu hiệu, thở vào, thở ra không phải là đối tượngcủa một tâm duy nhất;Người không biết ba điều nàyTu không tăng tiến. [171] Nimittaṃ assāsa∙passāsā, an∙ārammaṇam∙eka∙cittassa;a∙jānato ca tayo dhamme, bhāvanā n∙upalabbhati.” Dấu hiệu, thở vào, thở ra không phải là đối tượngcủa một tâm duy nhất;Người biết rõ ba điều nàyTu có thể tăng tiến. […]

Read more