PHÁP (DHAMMA) SẼ BẢO VỆ NGƯỜI THỰC HÀNH PHÁP

PHÁP (DHAMMA) SẼ BẢO VỆ NGƯỜI THỰC HÀNH PHÁP

Khi thực hành Tứ Niệm có ba tâm luôn đồng sinh trên các đề mục Tứ Niệm Xứ là: TINH TẤN, CHÁNH NIỆM, TỈNH GIÁC trong đó TINH TẤN luôn dẫn đầu. Tinh tấn ví như sự duy trì liên tục mũi khoan quay tròn và áp sát vào chỗ đánh dấu để khoan. Chánh Niệm giống như mùi khoan […]

Read more