Pa Auk Sayadaw

Đại trưởng lão, thiền sư Pa Auk Sayadaw đến Hà Nội

Đại trưởng lão, thiền sư Pa Auk Sayadaw là người cố công lớn nhất trong việc khôi phục pháp hành theo truyền thống Thanh Tịnh Đạo của ngài Phật-Âm (Buddhaghosa), cũng là truyền thống căn bản của Phật Giáo Nguyên Thủy từ thời Đức Phật đó là Giới – Định – Tuê. Ngày nay, có rất nhiều đường lối tu tập […]

Read more