Tôn-giả Đại-Ca-Diếp và Hạnh Đầu-Đà

Nhập – đề. Sau ngày thành đạo dưới cội cây Bồ-đề bên bờ sông Ni-liên-thiền, Đức Phật lên đường hướng về miền Nam, tìm gặp các anh em ông Kiều-trần-như là những người bạn-đạo cũ, để thuyết-giảng cho họ nghe Chánh-pháp. Lời mở đầu của Đức Phật trong Kinh Chuyển-Pháp-Luân, tại vườn Lộc-Uyển, được ghi lại như sau: “…Tại đấy, […]

Read more