Cuộc thi Tam Tạng Pháp Sư lần thứ 64 tại Miến Điện 07- 01 – 2012 (Myanmar)

Cuộc thi Tam Tạng Pháp Sư lần thứ 64 tại Miến Điện đã chính thức được khai mạc ngày 07/01/2012 và sẽ kết thúc sau hơn một tháng tộc chức. Cuộc thi lần thứ nhất vào năm 1949 do Chính Phủ tổ chức, sau đó duy trì hàng năm tại Mahāpāsāṇa – thắng tích nổitiếng từng diễn ra Kỳ kết […]

Read more