Thánh quả Dự Lưu của hàng cư sĩ

Thánh quả Dự Lưu của hàng cư sĩ Giới thiệu: Trong bài kinh nầy, Ðức Phật giảng cho Ngài Xá-lợi-phất (Sàriputta), ông Cấp Cô Ðộc (Anàthapindika) cùng với 500 vị cư sĩ, rằng một vị cư sĩ tại gia vẫn có thể đắc đạo quả Dự Lưu, nhập dòng thánh giải thoát, nếu vị ấy giữ giới trong sạch (ngũ […]

Read more

Quả vị tu hành của người cư sĩ

Có bốn quả vị (phala) tu hành của đời sống phạm hạnh: 1- Quả vị Nhập Lưu (Sotāpattiphala) cũng gọi là Dự lưu, Sơ quả, Tu đà huờn. Gọi là Nhập lưu hay Dự lưu, nghĩa là dự vào dòng thánh vức; khi đắc quả vị này rồi thì không còn là phàm phu tánh, mà là bậc thánh, nhưng […]

Read more