Thánh quả Dự Lưu của hàng cư sĩ

Thánh quả Dự Lưu của hàng cư sĩ Giới thiệu: Trong bài kinh nầy, Ðức Phật giảng cho Ngài Xá-lợi-phất (Sàriputta), ông Cấp Cô Ðộc (Anàthapindika) cùng với 500 vị cư sĩ, rằng một vị cư sĩ tại gia vẫn có thể đắc đạo quả Dự Lưu, nhập dòng thánh giải thoát, nếu vị ấy giữ giới trong sạch (ngũ […]

Read more