Thông tin các Ngài Tam tạng Myanmar

Chư Đại Trưởng Lão thông thuộc Tam Tạng   1. Ngài Đại Trưởng Lão Đệ nhất Tam tạng Bhaddanta Vicittasārābhivaṃsa Visiṭṭhapiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 6, Phật lịch 2.497 (DL.1953) lúc Ngài 42 tuổi. Người dân thường gọi Ngài Sayadaw Mingun. (vì người dân tôn trọng Ngài, nên thường gọi nơi Ngài sinh sống làng Mingun). (Ngài Tam tạng Thứ […]

Read more