Khổ cần phải được thấy

Chín chỗ cư trú của loài hữu tình

1. – Này các Tỷ-kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu tình. Thế nào là chín? 2. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài Người, một số chư Thiên, một số ở các đọa xứ. Ðó là hữu tình trú xứ thứ nhất. 3. Này các Tỷ-kheo, có những […]

Read more