chẳng bằng vô sự

Chẳng bằng vô sự, hướng vào góc nhà xếp bằng mà ngồi

Cho nên người xưa nói: “Tâm bình thường là đạo”. Các Ðại đức, còn muốn tìm vật gì, kẻ đạo nhân vô y trước mắt hiện đang nghe pháp đó phân minh rõ ràng chưa từng thiếu sót cái gì. Nếu ngươi muốn so bằng Tổ bằng Phật, chỉ cần thấy như vậy, chẳng còn nghi ngờ, tâm tâm chẳng […]

Read more