Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giáo và Phật kiếp

Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giáo và Phật kiếp

1. Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giáo Trong hệ thống tính thời gian của Phật Giáo, từ “kappa” có nghĩa là một “chu kỳ hay một aeon” được dùng để chỉ những giai đoạn thời gian hay thời kỳ nào đó theo thứ tự chu kỳ. (Bản thân từ tiếng Anh “aeon” dùng để dịch từ “kappa” của tiếng […]

Read more