các cảnh giới tái sinh

Các Cảnh Giới Tái Sinh

Cảnh Giới Tái Sinh Là Gì? Trong Kinh Đại Sư Tử Hống (Mahasihananda Sutta, Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Kinh 130), Đức Phật đã nói về 5 “điểm đến” hay 5 cảnh giới tái sinh (pancagati). Năm đó là gì? Địa Ngục Súc Sinh Ngạ Quỷ Con Người Thần, Trời Địa Ngục và Súc Sinh là những cảnh giới sống […]

Read more