Bốn hạng thiền giả

Do hoàn cảnh sống mà hành giả đã huân tập trong đời này và những đời trước mà sự quán niệm có thể tốt hay không tốt. Căn cứ vào đó có bốn  hạng người. 1. Hạng người khi hành thiền phải trải qua nhiều khó khăn và đau đớn, mà quá trình đắc pháp cũng chậm (Dukkhapatipadà – dandha […]

Read more