4 HANG NGUOI

Bốn Hạng Người Có Khả Năng Thành Tựu Con Ðường

Bốn Hạng Người Có Khả Năng Thành Tựu Con Ðường Trong bộ Puggala-Pannatti, Nhân Thi Thuyết (sách phân hạng những cá tính, 160, của Tạng Luận, Abhidhamma Pitaka) và trong Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm (Những Con Số Bốn, số 133) có lời dạy rằng trong số những chúng sanh được gặp “Giáo Huấn của Ðức Phật” (Buddha Sàsana), […]

Read more