Ba phương diện của Pháp

Ba phương diện của Pháp (Dhamma)

Ba phương diện của Pháp (Dhamma) Có ba phương diện hay ba bước quan trọng của việc thực hành Pháp (dhamma). Thứ nhất là học pháp (pariyatti), tức là phải có kiến thức đầy đủ về lời dạy của Đức Phật. Những người không nghe hay không đọc những lời dạy của bậc Giác ngộ không thể nào hiểu được Pháp và […]

Read more