Ba_hang_vi_phat_nguyen kho nen lam

Ba hành vi không nên làm khi phát nguyện

1. Phát nguyện trên cơ sở hại mình lợi người. Trong thế gian pháp, Đức Phật dạy chúng ta khi hành động, lời nói, ý nghĩ trên cơ sở lợi mình lợi người là thiện, còn lợi mình hại người, hại mình hại người, hại mình lợi người thì không nên làm. Vì thế điều đầu tiên khi phát nguyện là […]

Read more