An Lạc là khát vọng của mọi cuộc hành trình

  An Lạc là khát vọng của mọi cuộc hành trình Tịnh Minh “Niết bàn là sự dập tắt mọi quan niệm đối đãi, mọi chướng ngại vi tế hay thô lậu trong nội tâm con người, là cõi lòng thênh thang rộng mở, là ánh mắt từ ái bao dung, là vòng tay thân thương ôm trọn cả sơn […]

Read more

Tu Pháp và Tu Thiền

Giới thiệu: Trưởng lão Ðại Thuần-đà (Maha-Cunda) khuyên hai nhóm Tỳ kheo — một nhóm chuyên tu Pháp và một nhóm chuyên tu Thiền — không nên chống báng, khinh chê nhau, mà phải biết tán thán và tôn kính lẫn nhau, bởi vì pháp hành nào, nếu chứng đạt rốt ráo, cũng đều đem lại lợi ích, hạnh phúc và […]

Read more