Giới thiệu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma)

Vi Diệu Pháp xuất phát từ đâu? Theo lịch sữ Phật Giáo thì Vi Diệu Pháp được Ðức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Ðạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên – Tāvatiṃsa) với mục đích là độ thân mẫu của Ngài. Theo một vài học giã thì Vi Diệu Pháp không phải do chính Ðức Phật thuyết mà […]

Read more