9 yếu tố trợ giúp ngũ căn

9 yếu tố trợ giúp ngũ căn

Chú tâm vào sự vật vô thường, Quan tâm và tôn trọng việc hành thiền, Hành thiền liên tục không gián đoạn, dũng cảm và tinh tấn, kiên nhẫn và nghị lực… 1/ Chú tâm vào sự vật vô thường: Mọi sư vật sinh ra rồi  diệt không ngừng. Hành giả hãy chấp nhận sự vô thường này với tâm […]

Read more