73 TUỆ TRÍ trong đạo vô ngại giải

73 Tuệ trí trong Đạo Vô Ngại Giải

TRÍ CÁC ĐỆ TỬ CÓ 1    Tuệ lắng nghe là trí biết về điều đã nghe (học hỏi) 2    Tuệ về chế ngự sau khi nghe (học hỏi) là trí về giới 3    Tuệ về định sau khi chế ngự là trí về tu tập định 4    Tuệ phân biệt rõ các điều kiện là trí biết về liên hệ […]

Read more