37 Pham Tro Dao_1

37 Phẩm Trợ Đạo

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Female” buttontext=”Bấm Để Nghe Đọc”]   37 PHẨM TRỢ ĐẠO ĐƯỢC NÓI TRONG CÁC KINH PALI ‘’Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành ?, bốn niệm xứ được tu tập đi đến viên mãn… bốn chánh cần… bốn như ý túc… năm căn… […]

Read more