phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-1

Phương pháp quán 32 thể trược theo thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ

Phương pháp quán 32 thể trược theo thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ

”Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: “Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu.”

Này các Tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát: “Ðây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi.” Cũng vậy, này các Tỷ kheo, một Tỷ kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: “Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu.”

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo sống quán thân trên thân.”

Trích Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)

 

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-1

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-02A

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-3

 

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-4

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-5

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-6

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-7

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-8

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-9

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-10

phuong-phap-quan-32-the-truoc-theo-thien-minh-sat-tu-niem-xu-11

Biên tập bởi: thayvabiet.com

download file PDF bản in đẹp