Phuoc va loc

Phước và Lộc

Phuoc va loc

Phước và Lộc

Có vị quan đến gặp thiền sư Mã Tổ hỏi: – Ăn thịt uống rượu là nên hay không nên ?

Ngài Mã Tổ đáp:  – Ăn thịt uống rượu là lộc của ông, không ăn thịt, không uống rượu là phước của ông.

(sưu tầm)


Lời bàn (thayvabiet)

Có phước thì mới có lộc. Phước là nhân gần của lộc, còn lộc là quả của phước. Phước ví như ngân quỹ, lộc ví như món đồ phải dùng ngân quỹ để mua. Tiêu xài nhiều tức là thọ lộc nhiều thì ngân quỹ giảm nhiều, tiêu xài ít thì ngân quỹ giảm ít. Vì thế người có phước mà biết giữ gìn không tiêu xài nhiều (thọ lộc) là biết để dành khi gặp hoàn cảnh khó khăn hay hoạn nạn thì ngân quỹ phước báu vẫn còn nhiều nhờ đó được chuyển hóa nặng thành nhẹ, nhẹ thành không có gì. Thế nên mới có câu nói :” Phước hết họa đến” tức là ngân quỹ phước báu đã đem tiêu xài thọ lộc hết cả rồi nên khi gặp chuyện khó khăn thì không có khả năng giải quyết được nữa.

Người tu đạo không những là những người sống biết đủ an vui (thiểu dục tri túc) để không tổn giảm ngân quỹ phước báu của mình mà còn tăng trưởng nó bằng hành thập thiện như bố thí, trì, giới, hành thiền, hồi hướng, tùy hỷ,….”