phap cao va phap thap

Pháp cao và pháp thấp

phap cao va phap thap

Hỏi: Có pháp cao và pháp thấp không?

Đáp: Có câu nói: “Khi mê thì người chạy theo pháp. Khi ngộ thì pháp chạy theo người”. Khi mê thì chạy đông chạy tây, khi ngộ thì thấy hơi thở của chính mình là cánh cửa giải thoát.

Hỏi: Làm thế nào để tìm được vị thầy ngộ đạo.?

Đáp: Kinh điển nói để biết một người đạt đạo quả thì trước hêt mình phải là người có đời sống tu tập phạm hạnh. Sau đó mình cần sống với vị đó trong nhiều năm. Điều này không phải là dễ. Trong kinh điển cũng nói có những trường hợp học trò đạt đạo quả trước, sau đó giúp đỡ thầy mình đạt đạo quả. Kết hợp hai điều này lại thì cần một vị thầy hướng dẫn đang thực hành bát chánh đạo, có đời sống tu tập phạm hạnh là đủ. Còn việc vị ấy đã giác ngộ chưa thì tuỳ thuộc vào khả năng đoạn trừ các kiết sử và ba la mật của vị ấy. Được như vậy thì cả thầy và trò đều xứng đáng gọi là bậc chân nhân ở đời. Kinh nói ai thực hành bát chánh đạo người đó xứng đáng gọi là bậc chân nhân.

(Thấy Biết)