Pham_Gia

Phẩm Già (Kinh Pháp Cú) New Video Slide

PHẨM GIÀ
Kinh Pháp Cú

Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu
Sài Gòn, Việt Nam, 1996

 1. Cười gì, hân hoan gì,
  Khi đời mãi bị thiêu?
  Bị tối tăm bao trùm,
  Sao không tìm ngọn đèn?

 2. Hãy xem bong bóng đẹp,
  Chỗ chất chứa vết thương,
  Bệnh hoạn nhiều suy tư,
  Thật không gì trường cửu.

 3. Sắc này bị suy già,
  Ổ tật bệnh, mỏng manh,
  Nhóm bất tịnh đổ vỡ,
  Chết chấm dứt mạng sống.

 4. Như trái bầu mùa thu,
  Bị vất bỏ quăng đi,
  Nhóm xương trắng bồ câu,
  Thấy chúng còn vui gì?

 5. Thành này làm bằng xương,
  Quét tô bằng thịt máu,
  Ở đây già và chết,
  Mạn, lừa đảo chất chứa.

 6. Xe vua đẹp cũng già,
  Thân này rồi sẽ già.
  Pháp bậc thiện, không già.
  Như vậy bậc chí thiện
  Nói lên cho bậc thiện.

 7. Người ít nghe kém học,
  Lớn già như trâu đực.
  Thịt nó tuy lớn lên,
  Nhưng tuệ không tăng trưởng.

 8. Lang thang bao kiếp sống
  Ta tìm nhưng chẳng gặp,
  Người xây dựng nhà này,
  Khổ thay, phải tái sanh.

 9. Ôi! Người làm nhà kia [1]
  Nay ta đã thấy ngươi!
  Người không làm nhà nữa.
  Ðòn tay [2] ngươi bị gẫy,
  Kèo cột [3] ngươi bị tan
  Tâm ta đạt tịch diệt,
  Tham ái thảy tiêu vong.

 10. Lúc trẻ, không phạm hạnh,
  Không tìm kiếm bạc tiền.
  Như cò già bên ao,
  Ủ rũ, không tôm cá.

 11. Lúc trẻ, không phạm hạnh,
  Không tìm kiếm bạc tiền.
  Như cây cung bị gẫy,
  Thở than những ngày qua

Visits: 3769