it is a beautiful day

It’s a beautiful day and I can’t see it

* I’m blind. Please help   —> It’s a beautiful day and I can’t see it * Xin hãy giúp đỡ tôi —–> Hôm nay trời thật đẹp và tôi không thể thấy nó. * CHANGE YOUR WORDS  CHANGE YOUR WORLD * LỜI NÓI CỦA BẠN LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN.

Read more
kinh thinh chu thien

1. BÀI THỈNH CHƯ THIÊN

BÀI THỈNH CHƯ THIÊN (PALI) Sagge kāme ca rū pe girisikharatate cantalikkhe vimāne Dīpe raṭṭthe ca gāme taruvanagahane gehavatthumhi khette Bhummā cāyantu devā jalathalavisame yakkhagandhabbanāgā Tiṭṭhantā santike yaṃ munivaravacanaṃ sādhavo me suṇantu. Dhammassavanakālo ayambhadantā. Dhammassavanakālo ayambhadantā. Dhammassavanakālo ayambhadantà. ————– BÀI THỈNH CHƯ THIÊN (VIỆT) Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự […]

Read more
1 63 64 65