nguồn sinh trí tuệ

Nguồn sinh trí tuệ

nguồn sinh trí tuệ

Thói quen huân tập và cố hữu của tâm là không biết đủ nên nó luôn có xu hướng tìm kiếm và gom góp, gom góp rồi lại tìm kiếm, rồi lại gom góp tiếp. Nó không nhận ra nhưng khổ đau, hiểm nguy mà nó phải chịu đựng và khả năng bị cắt đứt, phải rời bỏ sự tìm kiếm và gom góp bất cứ lúc nào. Đây là sự vô minh của tâm. Khi còn vô minh, tâm liên tục gia tăng các cấp độ và áp lực lên sự tìm kiếm và gom góp để xây dựng ảo tưởng do chính nó tạo ra. Rất khó để cho tâm nhận ra sự khổ đau và hiểm nguy này trong nhiều kiếp sống. Chỉ khi trí Tuệ xuất hiện và thắp sáng soi rõ sự vô minh của tâm thì tâm mới có cơ hội thoát ra những thói quen huân tập cố hữu của nó. Khi nào thì trí Tuệ sinh lên? Đức Phật đã chỉ dạy trong phẩm 10 Pháp, Kinh Tăng Chi, bài kinh được đặt tên là Nguồn Sinh Trí Tuệ như sau:
“1,2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn
thời làm viên mãn nghe diệu pháp
3. Nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin.
4. Lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý.
5. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác.
6. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế
ngự.
7. Các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành;
8. Ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ;
9. Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi.
10. Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát.”

(Thấy Biết)