picture3

Người cha

Cha sinh ra đã bị câm điếc, cha xin lỗi vì điều đó. Không! Cha không hề có lỗi gì cả. Mọi chuyện là lỗi của con. Có thể cha bị câm điếc nhưng cha là 1 người cha tuyệt vời nhất của con trên thế giới này .