Lời dạy tu tập của chư Phật (1)

LỜI DẠY TU TẬP CỦA CHƯ PHẬT

LỜI DẠY TU TẬP CỦA CHƯ PHẬT

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ-viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập đến câu hỏi của Tôn-giả A-nan.

Thuở ấy, một hôm Tôn-giả A-nan bạch Phật: “Bạch Thế-tôn, con chẳng biết các giáo-lý căn bản của chư Phật ngày xưa có giống với giáo-lý của Thế-tôn ngày nay chăng?”

Đức Phật đáp: “Nầy A-nan, tóm-lược tất cả giáo-lý của chư Phật trong quá-khứ, để chỉ-dạy các tỳ-kheo tu-tập, đều được ghi trong các bài Kệ sau đây.”

Rồi Đức Phật đọc các bài Kệ ấy như sau

Việc ác chẳng làm,
Điều lành siêng tu,
Tâm-ý trong-sạch,
Lời chư Phật dạy.
(Kệ số 183.)

Phật dạy, nhẫn-nhục, khổ-hạnh quí,
Quả-vị tối-cao là Niết-Bàn.
Tỳ-kheo chẳng hại chúng-sanh;
Áp-bức người lành, chẳng phải Sa-môn.
(Kệ số 184.)

Chẳng lăng-mạ, chẳng gây thương-tổn,
Chế-phục mình tuân theo Giới-bổn,
Ăn uống điều-hoà, sống ẩn-cư,
Và thiền-định, là lời Phật dạy.
(Kệ số 185.)

(Trĩch từ tìm hiểu và lược dịch kinh Pháp Cú, Thiện Nhật)

(183) Không làm mọi điều ác,
Thành tựu các hạnh lành,
Giữ tâm ý trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy.

(184) Chư Phật thường giảng dạy,
Nhẫn, khổ hạnh tối thượng,
Niết-bàn, quả tối thượng,
Xuất gia không phá người,
Sa-môn không hại người.

(185) Không phỉ báng, phá hoại,
Hộ trì giới căn bản,
Ăn uống có tiết độ,
Sàng tọa chỗ nhàn tịnh,
Chuyên chú tăng thượng tâm,
Chính lời chư Phật dạy.

(HT Thích Minh Châu dịch)
———-

Lời dạy tu tập của chư Phật
https://www.facebook.com/100009323079889/posts/2284583388529075/

Ngũ giới, trường hợp nói dối vô tội.
https://www.facebook.com/100009323079889/posts/2283928041927943/

Người cư sĩ có được ăn, ngủ phi thời không?
https://www.facebook.com/100009323079889/posts/2280010345653046/

10 phước nghiệp, bố thí (vật thí) ô nhiễm có phước báu không?
https://www.facebook.com/100009323079889/posts/2283914998595914/

Chánh kiến trong việc cúng dường đến chư tăng
https://www.facebook.com/100009323079889/posts/2280994042221343/

Bạn đã tu hành đến mức nào? (Phần 1)
https://www.facebook.com/100009323079889/posts/2279975735656507/


Lời dạy tu tập của chư Phật (1)

Lời dạy tu tập của chư Phật (2) Lời dạy tu tập của chư Phật (1)

Visits: 9431