lam sao biet dung con duong

Làm sao biết đúng con đường?

Hỏi: Làm thế nào để biết một người thực hành tâm linh đúng phương pháp?

Đáp: Nếu một người thực hành tâm linh mà không biết hay hiểu Tứ Diệu Đế thì sẽ lạc lối. Lạc lối nghĩa là không bớt khổ mà gia tăng thêm khổ mà không biết. Các ảo tưởng che khuất sự khổ đang có mặt trong hiện tại và sẽ có mặt trong tương lai mà không nhận ra. Nên trong kinh có câu: “Ra đời gặp Phật là khó. Gặp chánh pháp là khó”. Gặp Phật và chánh pháp chính là gặp Tứ Diệu Đế. Nếu thật sự gặp Tứ Diệu Dế thì sẽ biết rõ thế nào là Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế ngay trên thân tâm mình. Lúc đó mọi ảo tưởng sẽ tan dần, mọi sự thật được hiển lộ, mọi gánh nặng từng bước được đặt xuống thay vì nhặt thêm gánh nặng lên bằng cách này hay cách khác.

(Thấy Biết)

lam sao biet dung con duong