image1 12

Khi nào thì bỏ bè?

image1 12
KHI NÀO THÌ BỎ BÈ?

Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy chiếc bè để giúp ta qua sông, không phải để nắm giữ lấy. Cũng vậy, các điều kiện đến để giúp ta đạt tới chỗ ra khỏi các điều kiện ấy. Cứ loanh quanh trong các điều kiện ấy chính là ôm giữ chiếc bè.

+ Muốn học chữ bạn phải đến lớp để học chữ. Nhưng học rồi mà cứ phải đến lớp mới viết được chữ thì bạn ôm lớp chứ không phải là để học chữ.

+ Lúc còn bé, khi tập đi thì cần có người giữ. Nhưng khi nào đi cũng phải có người giữ thì là ôm người giữ chứ không phải là tập đi.

+ Khi mới tập thiền cần đến thiền đường, đến chùa, thiền viện, đến nơi dạy thiền. Nhưng cứ khi thiền thì phải đến nhưng nơi đó thì là ôm thiền đường chứ không phải học thiền.

NHƯNG:

+ Nếu chưa biết viết mà không đến lớp học chữ thì mù chữ.

+ Nếu chưa biết đi mà không có người giữ cho tập đi thì không biết đi.

+ Nếu chưa biết thiền mà không đến nơi dạy thiền thì thiền tưởng (thiền bằng suy tư, lý luận).

+ Nếu chưa qua sông mà bỏ bè là chết chìm.

(Thấy Biết)