ds033

Địa ngục là ngôi nhà thực sự của kẻ ngu

Thói quen tốt là thiện nghiệp và thói quen xấu là bất thiện nghiệp, như vậy cọp, beo, sư tử – những con vật luôn bắt và ăn thịt những con thú nhỏ yếu, hẵn phải tạo nghiệp bất thiện liên tục.

Và như vậy chúng sẽ luôn luôn gặt các quả xấu, có rất ít cơ hội để tái sanh trong những sanh thú an vui, có phải không?

Đúng vậy. Đó là lý do vì sao trong Kinh Hiền Ngu (BàlapanditaSutta) , Đức Phật nói rằng ở những cõi ác đó không có sự thực hành Pháp, không có sự thực hành những điều chân chánh, không có làm điều thiện, không thực hiện những nghiệp công đức. Ở đó ăn thịt lẫn nhau và giết hại những kẻ yếu là thịnh hành.
DS033
Chú giải Pháp Cú (Dhammapada) nói rằng địa ngục là ngôi nhà thực sự của kẻ ngu. Sau khi thọ khổ ở đại địa ngục trong một thời gian dài, người ngu sẽ tái sanh vào một địa ngục nhỏ hơn. Sau khi thọ khổ ở đó trong một thời gian dài, họ sẽ phải tái sanh vào một địa ngục nhỏ hơn khác. Sau khi thọ khổ một thời gian dài ở các địa ngục khác nhau như vậy, họ sẽ tái sanh vào ngạ qủy giới. Ở đó, họ cũng chịu thọ khổ trong một thời gian dài, và rồi họ có thể tái sanh làm thú vật. Trong thế giới loài vật, ăn thịt lẫn nhau và giết hại kẻ yếu là thịnh hành, vì thế họ lại tạo thêm nhiều nghiệp bất thiện nữa. Sau khi chết họ lại tái sanh vào địa ngục. Sau khi trải qua cái vòng luẩn quẩn ấy nhiều lần, họ có thể tái sanh làm người, nhưng do thói quen xấu của họ, họ lại thực hiên nhiều bất thiện nghiệp như trước và rồi phải tái sanh vào địa ngục sau khi chết. Vì vậy chúng ta gọi một người ngu là một cư dân thường trực của địa ngục.

Chỉ sau một thời gian dài ở trong địa ngục họ mới có một kỳ nghỉ ngắn ở thế giới loài người, và sau kỳ nghỉ ngắn đó, họ sẽ đi trở lại vào địa ngục. Vì thế mà Đức Phật nói rằng được sanh làm người là một điều khó. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người không thực sự hiểu được giá trị của việc sanh làm người. Họ sống một cách cẩu thả, dễ duôi, hưởng thụ các loại dục lạc khác nhau theo ý thích của họ. Họ ăn ở với nhân tình của họ (khi chưa chính thức kết hôn), dụ dỗ vợ hay chồng người khác, phá thai để có một tiêu chuẩn sống cao hơn, kêu người ta giết không biết bao nhiêu là gà, heo cho đám cưới của họ, kiếm tiền một cách bất chánh và làm nhiều việc bất lương khác. Chỉ khi họ tái sanh vào bốn ác đạo họ mới hối tiếc rằng mình đã không tận dụng thích đáng kiếp người, nhưng lúc đó đã quá trễ.

Theo: Dây trói buộc
Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Tỳ kheo Pháp Thông

Visits: 832