Chùm ảnh lễ xuất gia gieo duyên tại chùa Khleang Hà Nội

Chủ nhật ngày 16/8/2015, lần đầu tiên tại chùa Khleang Hà Nội đã diễn ra lễ xuất gia gieo duyên cho 11 cận sự nam và 09 cận sự nữ trở thành các sa di và tu nữ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy. Trong những ngày xuất gia gieo duyên này, các vị ấy sẽ được sống và tu tập theo những lời dạy của Đức Phật Gotama đã dạy hơn 2550 năm về trước. Sau đây là chùm ảnh của buổi lễ.

Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi (1)Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi (1)2Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi (1)3Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 4Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 5Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 6Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 7Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 8Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 9Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 10Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 11Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 12Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 13Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 14Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 15Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 1q6Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 17Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 18Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 19Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 20Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 21Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 22Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 23Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 24Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 25Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 26Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 27Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 28Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 29Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 30Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 31Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 32Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 33Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 34Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 35Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 36Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 37Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 38Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 39Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 40Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 4v1Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 42Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 42Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 42Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 45Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 46Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 47Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 48Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 49Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 50Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 51Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 52Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 53Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 54Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 55Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 56Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 57Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 58Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 59Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 60

 Nguồn ảnh: thayvabiet.com

Visits: 246