Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 38

Chùm ảnh lễ xuất gia gieo duyên tại chùa Khleang Hà Nội

Chủ nhật ngày 16/8/2015, lần đầu tiên tại chùa Khleang Hà Nội đã diễn ra lễ xuất gia gieo duyên cho 11 cận sự nam và 09 cận sự nữ trở thành các sa di và tu nữ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy. Trong những ngày xuất gia gieo duyên này, các vị ấy sẽ được sống và tu tập theo những lời dạy của Đức Phật Gotama đã dạy hơn 2550 năm về trước. Sau đây là chùm ảnh của buổi lễ.

Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi (1) Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi (1)2 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi (1)3 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 4 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 5 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 6 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 7 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 8 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 9 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 10 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 11 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 12 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 13 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 14 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 15 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 1q6 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 17 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 18 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 19 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 20 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 21 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 22 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 23 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 24 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 25 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 26 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 27 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 28 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 29 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 30 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 31 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 32 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 33 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 34 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 35 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 36 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 37 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 38 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 39 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 40 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 4v1 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 42 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 42 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 42 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 45 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 46 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 47 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 48 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 49 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 50 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 51 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 52 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 53 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 54 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 55 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 56 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 57 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 58 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 59 Le xuat gia gieo duyen chua Kleng Hanoi 60

 Nguồn ảnh: thayvabiet.com