image1 4

CHƯ PHẬT CÓ TỤNG KỆ CHÚ KHÔNG?

image1 4
CHƯ PHẬT CÓ TỤNG KỆ CHÚ KHÔNG?

Hỏi: Trong kinh điển Nikaya có dạy tụng kệ chú không?

Đáp: Tôi chưa nhớ hết được kinh điển Nikaya nhưng trong bài kinh Thờ Lửa, khi bà la môn Aggika chuản bị gạo và sữa để tế lửa thì được Đức Phật dạy một bài kệ. Sau khi nghe xong bài kệ này, bà la môn Aggika đắc đạo quả A La Hán. Trong bài kệ nói rõ chư Phật không tụng các kệ chú:

“Dầu lẩm bẩm nhiều chú,
Nhưng không vì thọ sanh,
Ðược gọi Bà-la-môn.
Nội ô nhiễm bất tịnh,
Y cứ trên lừa đảo,

Thấy thiên giới ác thú,
Ðoạn diệt được tái sanh,
Thắng trí, bậc Mâu-ni,
Ðầy đủ ba minh này,
Ba minh, Bà-la-môn,
Minh hạnh được đầy đủ,
Hãy thọ món ăn này.

Ta không có hưởng thọ,
Vì tụng hát kệ chú,
Thường pháp không phải vậy,
Ðối vị có tri kiến.
Chư Phật đã loại bỏ,
Tụng hát các kệ chú,
Chân thật niệm Chánh pháp,
Sở hành là như vậy.
Bậc Ðại Sĩ vẹn toàn,
Cúng dường phải khác biệt,
Ðoạn tận các lậu hoặc,
Dao động được lắng dịu.
Với những bậc như vậy,
Ăn uống phải cúng dường,
Thật chính là phước điền,
Cho những ai cầu phước.”
Trích Kinh Thờ Lửa (Kinh Tương Ưng) HT. Thích Minh Châu dịch.

(Thấy Biết)