bước vào sơ thiền

Chín Thứ Ðệ Diệt

 bước vào sơ thiền

Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ diệt. Thế nào là chín?

1. Thành tựu sơ Thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt.

2. Thành tựu đệ nhị Thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt.

3. Thành tựu đệ tam Thiền, hỷ bị đoạn diệt.

4. Thành tựu đệ tứ Thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt.

5. Thành tựu Không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt.

6. Thành tựu Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt.

7. Thành tựu Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt.

8. Thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt.

9. Thành tựu Diệt thọ tưởng định, các tưởng và các cảm thọ bị đoạn diệt.

Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ diệt.

Tăng Chi Bộ Kinh (HT Thích Minh Châu dịch Việt)