Hai pháp đen và hai pháp trắng

Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế nào là hai? Không tàm và không quý. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thế nào là hai? Tàm và quý. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trắng. Hai pháp trắng này, này các […]

Read more

Phẩm Sắc

1. Tôi nghe như vầy.: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: – Này các Tỷ-kheo! – Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: – Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm […]

Read more

Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết (Tương Ưng Thiền)

1.I. Thanh Tịnh Thứ Nhất (S.v,307) 1-2) Tại Sàvatthi… — Này các Tỷ-kheo, có bốn Thiền này. Thế nào là bốn? 3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 4) Làm tịnh chỉ tầm […]

Read more

Thuyết Pháp Với Giọng Ca

(IX) (209)  1. – Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là năm? 2. Tự mình say đắm trong âm giọng ấy; người khác say đắm trong âm giọng ấy; các người gia chủ phê bình: “Như chúng ta hát, cũng vậy, các Sa-môn Thích tử này ca […]

Read more

Có năm hạng người này sống ở rừng

(I) (181) Rừng 1. – Có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm? 2. Hạng đần độn ngu si sống ở rừng; hạng ác dục, ác tánh sống ở rừng; hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng; hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán; hạng vì ít […]

Read more

Những điều không tưởng

Không Thể Nghĩ Ðược (Tăng Chi IV.77) — Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? 1- Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người […]

Read more

Tu Pháp và Tu Thiền

Giới thiệu: Trưởng lão Ðại Thuần-đà (Maha-Cunda) khuyên hai nhóm Tỳ kheo — một nhóm chuyên tu Pháp và một nhóm chuyên tu Thiền — không nên chống báng, khinh chê nhau, mà phải biết tán thán và tôn kính lẫn nhau, bởi vì pháp hành nào, nếu chứng đạt rốt ráo, cũng đều đem lại lợi ích, hạnh phúc và […]

Read more

Khóc bao nhiêu cho vừa?

Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh trong gia đình vị thủ ngân khố nhà vua ở Sàvatthi. Khi đến tuổi trưởng thành nàng giao du với một người đầy tớ trong nhà. Khi cha mẹ nàng định ngày gả nàng cho một chàng trai xứng đôi, nàng trốn đi với người tình nhân và sống tại một ngôi […]

Read more

Chứng Ngộ

(IX) (189) Chứng Ngộ (Tăng chi bộ kinh, phầm bốn pháp) 1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, có pháp cần phải chứng ngộ bằng thân; có pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm; có pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải chứng ngộ bằng mắt; […]

Read more
1 6 7 8