trưởng lão angulimala

Trường lão Angulimàla

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn tên Bhaggava, giữ chức cố vấn tôn giáo cho vua nước Kosala.   Trong đêm ngài sanh, các binh khí trong thành phố rực sáng, các binh giáp của vua cũng rực sáng, thành thử khi vua nằm trên giường thấy như vậy nên không thể ngủ được, […]

Read more
thiền tứ niêm xứ con đường độc nhất

Thiền Tứ Niệm Xứ (Satipatthana) con đường độc nhất chứng ngộ Niết Bàn

Bài nghe Kinh Niệm Xứ mp3     Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Kinh Niệm Xứ (Satipatthàna sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: — Bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết […]

Read more

KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC

 KINH BẢY CÁCH TU (Sabbāsava sutta)                            Thích Nhật Từ         ĐẠI Ý KINH Đức Phật giới thiệu bảy phương pháp diệt trừ tận gốc rễ của lậu hoặc, phiền não. Tuỳ theo căn tánh, hành giả chọn lựa cho mình phương pháp thích hợp nhất để giải phóng tất cả trói buộc, sống an lành và […]

Read more
kinh pháp môn căn bản 1

Sơ đồ tóm tắt kinh Pháp Môn Căn Bản

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo!”. – “Bạch Thế Tôn”, những […]

Read more

BÀI KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN

BÀI KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN Gs. Đại Đức Thiện Minh Hôm nay chúng ta đọc tụng Trung bộ kinh. Bài kinh số 1 gọi là Pháp môn căn bản. Tiếng Pali gọi là Mulapariyaya Sutta, dịch nghĩa tiếng việt: Pháp môn căn bản tức là kinh này được xếp lên hàng đầu trong số 152 bài kinh, cho thấy […]

Read more

Chú giải Kinh Chánh Tri Kiến

GIẢI VỀ CHÁNH TRI KIẾN Sammādiṭṭhi nghĩa là tri kiến chơn chánh, tri kiến đúng đắn, tri kiến cao quí. Chánh tri kiến có hai là: Chánh tri kiến hiệp thế và Chánh tri kiến siêu thế. Trong hai loại Chánh tri kiến ấy, kammassakatāñāṇa là trí hiểu biết mỗi chúng sanh có nghiệp riêng và saccānulomikañāṇa là trí thuận […]

Read more

Tu thân giữa chốn thị trường

Chuyện xưa rồi mà vẫn như mới ngày nay: “Cái này có thì cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh”. Cơ chế thị trường tạo cơ hội cho nhiều người nhanh chóng giàu lên nhưng đồng thời nó cũng mở lối khiến cho nhiều người dễ sa ngã. Tiền bạc nhiều lên đánh dấu sự phát triển […]

Read more

Thuyết Vô Ngã (Sayādaw U Sīlānanda)

  Hôm nay chúng ta học về đề tài quan trọng trong Phật Giáo. Đó là thuyết Vô Ngã Anatta. Thuyết Vô Ngã chỉ tìm thấy trong Phật Giáo. Như vậy thuyết Vô Ngã khiến cho Phật Giáo khác hẵn các tôn giáo khác. Bởi vì hầu hết các tôn giáo khác đều có sự tin tưởng ngược hẵn với […]

Read more

Lục hòa

Bài kinh Kosambiya được tìm thấy trong Majjhima-nikāya (Trung bộ kinh), là bài pháp đức Phật giảng nói về Lục hòa. Chuyện kể rằng, ở tịnh xá Ghosita xứ Kosambi có hai nhóm tỳ-khưu sống bất hòa với nhau. Họ sống “cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Họ không tự cảm […]

Read more

Tập tu như đất

Đất – nước – lửa – gió, gọi chung là tứ đại, dù ít dù nhiều thì chẳc hẳn người tu Phật nào mà chẳng biết bốn nguyên tố này. Vấn đề hôm nay chúng tôi không phải bàn về những nguyên tố này mà muốn nói đến đặc điểm của bốn thành phần này. Mỗi một loại đều có […]

Read more

Tứ Niệm Xứ Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm

Tỳ Khưu Brahmavamso Giới thiệu: Ðại đức Brahmavamso là vị lãnh đạo tinh thần của hội Phật Giáo Tây Úc, và là viện chủ thiền viện Bodhinyana, huyện Serpentine, tiểu bang Tây Úc, Úc châu. -oOo – Các vị thiền sư Phật Giáo đã nói rất nhiều về cách hành trì Pháp Tứ Niệm Xứ (Satipattana), ngoại trừ người tu […]

Read more

Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (Cùlakammavibhanga sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. […]

Read more
1 2