tri tue 2

Những nguyên nhân làm cho trí tuệ sanh lên

Có những nguyên nhân để là Ñāṇa-sampayutta, tức là có những nguyên nhân làm cho trí tuệ sanh lên. Đối với một vài người, tâm hợp trí sanh lên thường xuyên hơn so với những người khác. Tại sao điều này lại xảy ra? Nguyên nhân đầu tiên là do trong quá khứ, nghiệp (Kamma) dẫn đến việc sở hữu […]

Read more
37 Pham Tro Dao_1

37 Phẩm Trợ Đạo

37 PHẨM TRỢ ĐẠO ĐƯỢC NÓI TRONG CÁC KINH PALI ‘’Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành ?, bốn niệm xứ được tu tập đi đến viên mãn… bốn chánh cần… bốn như ý túc… năm căn… năm lực… bảy giác chi được tu tập […]

Read more
vườn Phật

Ðặc tính của tâm tham

Tâm có nhiều loại khác nhau. Chúng được người ta phân loại là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm tố. Tất cả những loại tâm này phát sinh thường xuyên. Tuy nhiên, chúng ta biết rất ít về chúng. Hầu hết chúng ta không biết có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm tố không? Nếu chúng […]

Read more

Hiện tượng chết và tái sanh

Chúng ta chết là chết như thế nào? Và sau khi chết, chúng ta đi về đâu? Đấy là những câu hỏi, những thắc mắc, những hoài nghi đeo bám tâm thức nhân loại từ xưa đến nay và dường như chúng vẫn đang còn treo lơ lửng ở đấy với những vấn nạn siêu hình nhức nhối và đầy […]

Read more

Các chức năng của Tâm

Mỗi tâm thực hiện chức năng riêng của nó; không có tâm nào phát sanh mà không có thực hiện một chức năng. Ví dụ, thấy và nghe là những chức năng do tâm thực hiện. Chúng ta không quen quan tâm đến sự thấy và sự nghe giống như những nhiệm vụ, bởi vì chúng ta hay cố chấp […]

Read more
Thế nào là Nghiệp?

Thế nào là Nghiệp ?

265- Nghiệp (Kamma). V- Thế nào là Nghiệp? Ð- Nghiệp là hành vi tạo tác, hành động, dù Thiện hay Bất Thiện. Nghiệp được chia ra thành 3 phần: – Thời gian thành tựu của Nghiệp. – Mãnh lực của Nghiệp. – Công năng của Nghiệp. 266- Thời Gian Thành Tựu Của Nghiệp. V- Thế nào là thờigian thành tựu […]

Read more
Thế nào là cõi

Thế nào là cõi ?

261- Cõi (Bhūmi) (*). V- Thế nào là cõi? Ð- Cõi là nơi chúng sanh nương, loài hữu tình ở Cõi có 3: 1) Cõi Dục Giới. 2) Cõi Sắc Giới. 3) Cõi Vô Sắc Giới. (*) Chỗ nương để sinh và trú gọi là Cõi (Bhavanti sattā cithāti: Bhūmi). 262- Cõi Dục Giới (Kāmāvacabhūmi) (*). V- Thế nào là Cõi Dục […]

Read more
1 2