Niệm Mười Danh Hiệu Đức Phật

Niệm Mười Danh Hiệu Đức Phật

Mười tùy niệm được liệt kê theo sau mười bất tịnh quán (Ch. III, 105) Niệm (Sati) là tưởng niệm hay tùy niệm (anussati) vì nó khởi lên luôn luôn; hoặc niệm thích hợp (anurùpa) cho một thiện gia nam tử xuất gia vì lòng tìn, niệm có mặt trong những trường hợp cần thiết gọi là tùy niệm. Tùy […]

Read more