kinh-gay-thuc-ngua-pham-bon-phap

Bốn hạng người hiền thiện (Kinh Gậy Thúc Ngựa)

Đức Phật có giảng về bốn hạng người hiền thiện ví như ngựa hiền thiện với gậy thúc ngựa (patoda) ở kinh Gậy Thúc Ngựa (Phẩm Bốn Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh), tóm lược như sau: .

-Hạng ngựa hiền thiện, khi thấy bóng gậy thúc ngựa liền bị dao động, bị kích thích, suy nghĩ “ta nên làm theo ý của chủ”.

Cũng vậy, có hạng người hiền thiện nghe “có người chết”, tâm dao động, tâm bị kích thích, người ấy nổ lực tu tập và chứng đạt được Nípbàn.

Đây là hạng người hiền thiện thứ nhất.

  • Hạng ngựa hiền thiện, khi thấy bóng gậy, không bị dao động. Khi bị gậy thúc ngựa đâm vào hông mới dao động, bị kích thích.

Cũng vậy, có hạng người hiền thiện khi nghe “có người chết”, tâm không dao động, không bị kích thích. Khi chính mắt thấy “người chết”, tâm bị dao động, bị kích thích; người ấy nổ lực hành pháp, chứng đạt Nípbàn.

Đây là hạng người hiền thiện thứ hai.

kinh-gay-thuc-ngua-pham-bon-phap

  • Hạng ngựa hiền thiện không bị dao động bởi hai điều trên, nhưng khi bị gậy thúc ngựa đâm vào thịt, bấy giờ mới bị dao động, bị kích thích.

Cũng vậy, khi nghe hay thấy “có người chết”, tâm không dao động không bị kích thích. Nhưng khi người trong thân tộc đồng huyết thống mệnh chung, người ấy bị dao động, bị kích thích, nổ lực hành pháp, chứng đạt Nípbàn.

Đây là hạng người hiền thiện thứ ba.

  • Hạng ngựa hiền thiện không bị dao động bởi ba điều trên, nhưng khi bị gậy thúc ngựa đâm vào đến xương mới bị dao động, bị kích thích.

Cũng vậy, có hạng người hiền thiện, không bị dao động khi nghe “có người chết”, thấy “có người chết”, “có thân tộc chết” vẫn không bị dao động.

Đến khi tự thân bị bịnh, bị thân khổ mãnh liệt, bấy giờ tâm mới bị kích thích, bị dao động; người ấy nổ lực hành pháp chứng đạt Nípbàn.

Đây là hạng người hiền thiện thứ tư.

Nguồn: http://www.budsas.org/uni/u-vdp-vdcm/ts3-04.htm#_edn49

Visits: 4742