Cuộc Ðời Ðức Xá Lợi Phất (Sàrìputta)

Cuộc Ðời Ðức Xá Lợi Phất (Sàrìputta) Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966) Nguồn: http://www.budsas.org/uni/u-xaloiphat/xaloiphat-01.htm -ooOoo- “Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa”. Thành kính đảnh lễ đấng Toàn Giác Ngài là bậc thân khẩu ý trọn lành, không còn luân hồi trong tam giới nữa. -ooOoo- Lời Nói Ðầu Trong tủ sách Phật giáo, chúng ta hằng […]

Read more

Tìm hiểu ý nghĩa câu kệ “Namo..lễ Phật”

Tìm hiểu ý nghĩa câu kệ “Namo..lễ Phật” Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy – Nam Tông, câu kệ lễ Phật “Namo Tassa bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa” (phiên âm theo tiếng Việt: Ná-mô tá-sá phá-gá-vá-tô á-rá-há-tô sâm-ma sâm-bút-thá-sá). Câu kệ nàyđược dịch nghĩa theo kinh tụng Phật giáo Nam tông Việt Nam là “Con đem hết lòng thành kính làm […]

Read more

Hương vị Pháp bảo

Hương vị Pháp bảo Vào mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu cho một ngày thiền tập, các thiền sinh thường xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lời đầu tiên quý vị đọc lên 3 lần là: “Namo Tassa Bhavagato Arahato Samma Sambuddhasa“. Câu nầy có nghĩa như sau: “Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ […]

Read more

1. BÀI THỈNH CHƯ THIÊN

BÀI THỈNH CHƯ THIÊN (PALI) Sagge kāme ca rū pe girisikharatate cantalikkhe vimāne Dīpe raṭṭthe ca gāme taruvanagahane gehavatthumhi khette Bhummā cāyantu devā jalathalavisame yakkhagandhabbanāgā Tiṭṭhantā santike yaṃ munivaravacanaṃ sādhavo me suṇantu. Dhammassavanakālo ayambhadantā. Dhammassavanakālo ayambhadantā. Dhammassavanakālo ayambhadantà. ————– BÀI THỈNH CHƯ THIÊN (VIỆT) Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự […]

Read more
1 36 37 38