image1 16

ÁC PHÁP DỄ BỎ, CÔNG ĐỨC KHÓ RỜI.

image1 16
ÁC PHÁP DỄ BỎ, CÔNG ĐỨC KHÓ RỜI.

Ác pháp nằm trong 10 bất thiện nghiệp gây đau khổ cho con người. Khi hiểu ra là ác pháp sẽ gây đau khổ cho bản thân. Ai trong chúng ta cũng muốn rời bỏ, xa lìa.

Trong khi công đức nằm trong 10 phước nghiệp làm tâm con người hoan hỷ, an vui. Cho nên khi tạo ra công đức, không những con người không muốn xa rời những việc mình đã làm, mà còn nhấn tâm vào sâu hơn nữa để trở thành tự ngã (ta và của ta). Một thương hiệu được hình thành từ tự ngã này. Đây là cách thức để tạo ra “Hoại Khổ” (thọ hưởng phước báu để che khuất sự khổ). Đây là cách gia tăng và kéo dài sự vô minh trong vòng luân hồi.

Mục đích cao nhất của việc tích luỹ các công đức, phước thiện ( Minh và Hạnh) là để chuyển thành các điều kiện thuận lợi cho việc hành thiền Tứ Niệm Xứ, giúp cho pháp Chân Đế hiển lộ, để chấm dứt vĩnh viễn mọi khổ (khổ và nguyên nhân của khổ)